Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Byte av skadade delar i locklistpanel, Degerbyn Skellefteå. Foto: Maria Appelstam Häll, Skellefteå museum.

För att våra hus ska fungera väl under en lång period krävs att man regelbundet kontrollerar och underhåller dem. Eventuella fel och skador kan då upptäckas och åtgärdas på ett så tidigt stadium som möjligt, vilket ofta innebär begränsade ingrepp. Fasaden utsätts ständigt för klimatets påfrestningar. Solljus, regnvatten och frost medför en långsam nedbrytning av fasadmaterialet. Om fasaden är väl utförd och underhållen på ett någorlunda regelbundet sätt är det dock en mycket långsam process.

Lagning av skador i putsen på Rijfska gården, Kusmark. Foto: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

Det vanligaste är att skador uppkommer lokalt. Ofta i anslutning till läckande stuprör eller på fasadens nedre del, närmast sockeln. Man bör vara noga med att undersöka skador på fasaden, deras omfattning, utbredning och orsak. Man bör sedan inrikta sig på att laga de skadade delarna och om möjligt orsaken till att skadorna kommit. Men man bör för att spara på resurser inrikta sig just på skadorna och söka lämpliga metoder för att åtgärda dessa. Det är tyvärr alltför vanligt att husägare i sin förskräckelse över några rötskadade paneländar, tror sig måsta byta ut hela fasadpanelen, eller vill klä in sitt putsade hus i oro över att puts lossnar i anslutning till ett trasigt stuprör. Det är dock sällan motiverat av funktionella orsaker att byta ut hela fasadmaterialet på en gång. Med ett regelbundet underhåll kan skadorna repareras där de uppstår utan att den övriga fasaden behöver påverkas.

Det är ofta när frågor om tilläggsisolering aktualiseras, som byte av fasadmaterial också kommer på tal. Men det är inte möjligt att utföra en utvändig tilläggsisolering utan att husets exteriör förändras. På hus med särskilt höga kulturhistoriska värden är det helt enkelt inte lämpligt. Ur kulturhistorisk synpunkt bör man vid renovering och ombyggnad använda samma material som ursprungligen, eftersom materialet är en del av det som gör husets karaktär och dessutom berättar en viktig historia om den tidens byggande och människornas drömmar och mål. Att renovera det befintliga materialet istället för att ersätta det är dessutom både resurssnålt och ekonomiskt.