Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Ommurning

Skorstenen är en byggnadsdetalj som utsätts för särskilt hårda klimatpåfrestningar. Även om muren i övrigt är helt intakt brukar man behöva mura om skorstenen, eller i alla fall dess krön, med jämna mellanrum. När man skall mura om en skorsten bör stenarna knackas loss, rengöras från bruk och hanteras med varsamhet för återanvändning i största möjliga utsträckning. Man kan räkna med att de tegelstenar som inte frusit sönder är så pass hårdbrända att de håller under överskådlig tid framåt också. Trasiga stenar som måste bytas ut ersätts i möjligaste mån med stenar i samma färg och ytstruktur. Exakt likhet går aldrig att uppnå. De nya stenarna blandas sedan oregelbundet in i murningen bland de gamla. Viktigt är dock att skorstensteglet är frostresistent, vilket alltså ett gammalt hårdbränt massivtegel brukar vara. Gammal murning kan ibland vara utförd i så kallat stortegel med mått ungefär 7 x 14 x 30 cm. För att byta ut trasiga stenar i en sådan murning kan nya stenar med dessa mått köpas även idag.

Frostskador

Ny och äldre skorsten i Skellefteå kyrkstad.

Vid reparation av lokala frostskador eller mekaniska skador på murverk är det viktigt att ta reda på vilken typ av murbruk som tidigare använts. För att lagningen skall samverka med befintlig mur i fråga om temperaturrörelser samt fukt- och frostegenskaper skall lagningen utföras med samma typ av bruk som tidigare. En riktlinje kan vara att det nya bruket inte skall vara starkare än det underliggande. Skadade fogar eller fogar som släppt från stenen måste rensas till ett djup av minst 4 cm om omfogningen skall lyckas. Bäst är om man kan få tag i begagnad sten med samma utseende och egenskaper som omgivande och som åldrats på samma sätt.

Skorstenskrönet

Särskilt skorstenskrönen utsätts för speciellt hårda klimatiska påfrestningar. Dessa behöver i allmänhet muras om med jämna mellanrum. I första hand bör man försöka återskapa det krön som funnits på just den skorsten man murar om, genom att mäta och rita upp innan man river – eller om krönet redan är borta, återskapa efter något gammalt fotografi. En avtäckning i plåt bör också göras för att avstyra vatten från toppen. Den bör då göras just bara över toppen och inte dras ner på sidorna, vilket lätt ger ett intryck av en plåtlåda på skorstenen. Avtäckningen kan även göras med cementbruk i en avfasning 1:4, som kragar ut något i förhållande till teglet.

Murbruket

Murbruk tillreddes förr i tiden på plats genom att kalk, sand och vatten blandades och arbetades ihop. Man skiljer mellan luft murbruk och hydrauliskt murbruk. Luft murbruk stelnar långsamt, hårdnar i luften men inte i vatten och är därför mindre hållbart i fuktiga miljöer. Hydrauliskt murbruk stelnar i såväl luft som vatten. Det har tillverkats av hydrauliskt kalk och portlandscement. Sedan 1940-talet har dock det hårdare och starkare kalkcementbruket allt mera övertagit marknaden. Ju större cementandelen är, desto hårdare och starkare är bruket. Rätt använda är dessa hårda bruk ett hållbart alternativ, men sådana lagningar har gett upphov till många skador på gamla murningar, eftersom hårdheten inte tillåter några rörelser i muren, utan gör att den spricker istället. På en väderutsatt skorsten bör bruket vara hydrauliskt och relativt starkt. Det bör dock inte vara hårdare och starkare än tegelstenarna.