Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Bygglov krävs oftast för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar – som till exempel att inreda någon ytterligare bostad eller lokal. För en- och tvåbostadshus finns det vissa undantag från kraven på bygglov. Detta gäller till exempel friggebodar, uteplatser och skärmtak. Utanför sammanhållen bebyggelse kan man även få göra mindre tillbyggnad, och uppföra komplementbyggnader utan bygglov.

Det kan också krävas bygglov för att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar, som exempelvis upplag, plank och murar. För åtgärder som kräver bygglov kan man begära förhandsbesked. För tillfällig användning av mark eller byggnader kan ibland tidsbegränsade bygglov lämnas. Åtgärder som inte kräver lov kan vara anmälningspliktiga.

Generellt krävs bygglov för bl a:
• att uppföra byggnader.
• att göra tillbyggnader.
• att göra ändringar som innebär någon ytterligare bostad eller verksamhetslokal.
• att inreda byggnader för något väsentligen nytt ändamål.
• att uppföra murar eller plank.

Inom område med detaljplan dessutom för:
• att färga om byggnader, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt göra ändringar som avsevärt påverkar byggnadens yttre.

För bostadshus utanför samlad bebyggelse krävs dock inte bygglov för att göra mindre tillbyggnader eller komplementbyggnader i närheten av bostadshuset. Kommunen kan genom detaljplan eller områdesbestämmelser sänka eller höja bygglovplikten. Kontakta kommunens bygglovgranskare för att få veta vad som gäller din fastighet.

Boverkets sida om bygglov