Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Tilläggsisolering av bottenbjälklag med trossbotten kan normalt motiveras ekonomiskt bara om kryputrymmet medger att arbetet utförs underifrån. Tätning av luftläckage i synnerhet krig socklar och genomföringar kan dock vara motiverat, det minskar golvdraget och ökar komforten. Tilläggsisolering av golvbjälklag är särskilt känslig för skador om inte tilläggsisoleringen utförs på ett riktigt sätt. Krypgrunder är känsliga byggnadskonstruktioner som utsätts för stora variationer i temperatur och fuktbelastning. Detta gör att risken för svamp- eller annan mikrobiell tillväxt tidvis kan vara stor. Äldre hus är ofta dragiga på grund av otätheter i golv. Otätheterna medför att fuktig rumsluft läcker ut i konstruktionerna. Man skall därför vara försiktig med förändringar av bottenbjälklaget om man har en fungerande krypgrund. Trots en generell risk med fuktrelaterade skador i krypgrunder finns det gamla hus som tycks klara sig bra från problemen. Var försiktig med att göra förändringar i dessa hus. Om exempelvis golvbjälklaget tilläggsisoleras medför detta att det blir kallare under huset och därmed ökar också de relativa fuktigheten i krypgrundsutrymmet. Det kan vara klokt att före renovering rådgöra med en fackman om lämpliga åtgärder.

Vid tilläggsisolering av trossbotten bör man tänka på:
Att göra kryputrymmet inspekterbart, och hålla uppsikt över eventuella fuktskador eller svampangrepp.
Att isolera med måtta. För låg temperatur i krypgrunden ökar risken för skador.
Att vatten från stuprör eller mark inte skall kunna rinna in i krypgrunden.
Att rensa bort allt virke eller annat biologiskt material från marken under huset.
Att eventuellt tätskikt skall sitta på den varma sidan. På hus som inte är kontinuerligt uppvärmda bör diffussionstäta skikt i golvet undvikas.