Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

För byggnadens kulturvärden kan utvändig isolering vara förödande. Två flerbostadshus som tilläggsisolerats och försetts med plåtfasader på 1970-talet. Foto: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

Ungefär tio procent av energiförbrukningen i ett modernt bostadshus försvinner som värme genom ytterväggarna. Det kan på ett år handla om upp till 3 000 kWh. Kostnaden och miljöpåverkan för detta är beroende av husets uppvärmningssätt och isolerförmåga, u-värdet. U-värde mäts i W/m2K (watt per kvadratmeter och kelvin). Siffran bygger på värmegenomgångstal hos homogena material. Den sammansatta väggens isolerförmåga beror dock även på hur värmetrög konstruktionen är, hur bra den buffrar fukt och hur tät den är mot luftläckage samt om det finns köldbryggor.

Med tilläggsisolering kan värmeförlusterna på vissa hus minskas med 500–1 000 kWh/år. Kom dock ihåg att tilläggsisolering av ytterväggarna är en omfattande åtgärd som kräver en hel del resurser, såväl ekonomiska som ekologiska. Av ekologiska skäl kan det uppfattas motiverat, men förutsätter då att giftfria material som inte byggts upp av lagrade resurser används.

För byggnadens kulturvärden kan isolering av ytterväggarna vara förödande. Förutom de originaldetaljer som byggs bort kan byggnadens proportioner påverkas. Sockelsprång, fönsternischer och taksprång är delar som bör ägnas särskild uppmärksamhet.