Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder kan vara rivning, ändring och tekniska installationer. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked.

Åtgärder som kräver anmälan

• Ändringar som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
• Installationer eller väsentliga ändringar av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnader.
• Installationer eller väsentliga ändringar av anläggningar för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomttomtTomt, ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål (PBL).
• Ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
• Underhåll av byggnadsverkbyggnadsverkByggnadsverk är en byggnad eller annan anläggning. (PBL) med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som utfärdats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt gällande plan- och bygglag eller motsvarande äldre föreskrifter.
• Nybyggnad eller väsentliga ändringar av vindkraftverk eller…
• …rivning av vissa byggnader eller delar av byggnader som inte kräver lov.

Boverkets sida om anmälningsplikt