Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Parstuga med liggande fasspontpanel och midjeband på Grisbacka, Umeå. Foto: Lena Tengnér, SHBK Umeå kommun.

Husens yttre gestaltning har genom åren ständigt växlat. Tillgång till material, estetiska ideal, funktionskrav och byggteknik är några faktorer som påverkat växlingarna. Det material och utförande som valdes när huset uppfördes var i regel väl genomtänkt och en viktig del i den helhetsverkan som tidsandan påbjöd.

Att bevara karaktären vid om- och tillbyggnad

Den första och kanske svåraste uppgiften är att definiera karaktärsdragen. Att bestämma sig för vilka former, vilka färger, vilka material, proportioner och förhållanden som speglar karaktärsdragen. Det är ofta detaljer, ibland små detaljer som är viktiga i sammanhanget. Spåren av det hantverksmässiga bearbetandet kan vara av stort värde. Även om en ny byggnadsdetalj kan göras nästan exakt lika den ursprungliga så blir den ändå aldrig annat än en kopia. Kom ihåg att husets själ alltid sitter i originaldetaljerna.

Tilläggsisolering

Vid en tilläggsisolering bör man göra en projektering och särskilt fundera över detaljlösningar som anslutning mot sockeln, anslutning mot takfoten och anslutning kring fönster. Dessa anslutningar påverkas när fasaden flyttas ut, och de nya proportioner som uppstår kan ge huset helt nya uttryck. Använd samma fasadmaterial som tidigare och samma dimensioner. Återanvänd originaldetaljerna, eller utforma nya detaljer på samma sätt som de gamla. Ta gärna reda på, genom skrapning eller på annat sätt vilken färgsättning huset hade ifrån början. Det är oftast en god ide att återgå till originalfärgsättningen. Den följde samma estetiska ideal som husets form och samverkar på så sätt till en helhet.

Fasadmidjor

Det har blivit vanligt vid tilläggsisoleringar att förse huset med en ”midja”. Ett horisontellt band i avvikande kulör som delar av fasaden. Det ursprungliga syftet med detta torde i första hand vara att slippa ifrån oskyddade ändskarvar i fasadpanelen. Det finns också stöd för utförande med horisontell mittlist i byggnadstraditionen, men det har då handlat om en smal, relativt diskret list som löper mellan knutarna. Senare tiders midjor brukar utgöras av tre eller fyra spåntade panelbrädor som löper runt hela huset och även bryter knutbrädorna. En sådan midja ger en ganska iögonfallande förändring av en fasad. Undvik därför att sätta midja på ett hus som inte tidigare har haft någon horisontell list. Om huset haft en sådan list kan man överväga att montera en likadan.