Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Gammal köksinredning från 1930-talet i en Västerbottensgård i Östanbäck, Skellefteå. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

Man skall alltid börja med att göra klart för sig vad som är husets brister och vad som är dess kvaliteter. Därefter kan man börja fundera över åtgärder.

Kunskap bevarar atmosfär

Varje byggnad är unik. Vid ändringar av en byggnad måste man alltid utgå från dess egna material, egenskaper och förutsättningar för att få ett bra resultat. Kunskaperna som ska bli styrande måste hämtas ur det befintliga huset.

Vilka material och detaljer är möjliga att behålla? Vilka nya passar ihop med de bevarade? Vilka tekniker och arbetsmetoder har använts, och vilka är lämpliga att använda? Det handlar om funktion och byggnadsfysik likaväl som utseende och materialkänsla.

Genom att skaffa dig gedigna kunskaper om huset kan betydligt mera av det ursprungliga behållas, dess atmosfär bättre bevaras och byggkostnaderna kan sänkas.

Gör en ritning!

Det är vid ritandet man upptäcker problemen och får möjlighet att i förväg tänka igenom goda lösningar.

”Ändring av en byggnad […] ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” – PBL. 8 kap. 17§.