Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Tilläggsisolering av ytterväggar är som regel en kostsam åtgärd. Ur enbart energibesparande syfte är det tveksamt att tilläggsisolera ytterväggarna. Tilläggsisolering bör därför göras i samband med eventuellt andra större åtgärder. Om man väljer att tilläggsisolera står man inför valet, utvändig eller invändig tilläggsisolering. Ur energibesparande syfte är det ofta önskvärt att utföra tilläggsisoleringen på ytterväggens utsida. Köldbryggor i väggen går lättare att isolera bort med utvändig tilläggsisolering, och den ursprungliga väggkonstruktionen blir varmare och torrare. Detta är i allmänhet gynnsamt och problemfritt. Bakom den nya ytterväggspanelen skall då finnas en luftspalt. Detta för att väggen och väggpanelen snabbt ska kunna torka upp efter regn. Utvändig isolering medför ofta en icke önskvärd förändring av exteriören. Ett minskat taksprång kan förändra husets proportioner och gömma bort vackra, huset lätt ett ”hålögt” och bunkerliknande utseende. Stora sockelsprång föranleder ofta en påbyggnad av sockeln, vilket kan vara olyckligt om man har en fin naturstenssockel. Det är viktigt att man skapar sig en bild av alla konsekvenser och en strategi för att bemästra dessa innan arbetet sätts igång. Det som i första hand påverkar resultatet av en tilläggsisolering är hur omsorgsfullt den är gjord. Det är inte tjockleken på tilläggsisoleringen som i första hand påverkar resultatet. Isolera med måtta!

Tilläggsisolering av timmerväggar

Tilläggsisolering av en timmervägg kan normalt inte motiveras ekonomiskt. Timmerväggen magasinerar värme bra vilket bidrar till en jämn temperaturhållning. Den är i allmänhet också relativt tät. Luftläckage kan i första hand befaras i knutarna eller kring fönster. Den första och mest motiverade åtgärden är alltså att invändigt täta mot varmluftläckage. Om tilläggsisolering ändå blir aktuell, är utvändig isolering att föredra rent tekniskt. Utseendemässigt för den dock med sig en rad konsekvenser man måste ha klart för sig innan man börjar.

Diffusionsspärr

Gamla hus saknar i regel diffusionsspärr på insida yttervägg. Diffusionsspärrens syfte är att förhindra fuktig rumsluft att tränga ut i konstruktionen och orsaka fuktskador. Det är därför viktigt att vid tilläggsisolering se till att yttre delen av konstruktionen har en hög ånggenomsläpplighet.

Vid utvändig tilläggsisolering bör man tänka på:
Att man förlorar det kulturhistoriska värdet av orginalpanelens uttryck, dess listverk m m. Ambitionen bör då vara att utföra den nya panelen så lika originalet som möjligt.
Att taksprånget minskar, vilket kan skymma taktassarnas profiler och skapa konstiga proportioner som inte stämmer med huset.
Att det skapas ett språng mellan sockel och fasad, vilket ofta påkallar sockeln kläds in och byggs på med något skivmaterial. Olyckligt om det är en fin stensockel.
Att fönsterna hamnar i nischer, viket brukar ge ett dystert intryck av mörka hål i fasaden. Fönsterna bör flyttas ut till ursprungligt läge i förhållande till fasaden.