Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Vissa material är farliga

Ett särskilt problem med byggavfallet är alla de hälso- och miljöskadliga material som finns inbyggda i våra hus. De är i allmänhet ofarliga när de är inbyggda och i funktion, men skadliga vid rivning och som avfall.

Några exempel:
Asbest
– i skivor, kanaler och isoleringar m m.
Bly
– som tätning i avloppsrörsskarvar m m.
Kadmium – i plastmaterial från 1960 och 70 talen m m.
Kvicksilver – i el-utrustning och VVS-komponenter m m.
PCB – i fogmassor, plaster och limmer m m.
PVC – i avloppsrör och äldre plastmattor m m.
PBB – som flamskyddsmedel i plast och textilier m m.

Asbest förekommer i många olika byggmaterial. Inandning av asbestfibrer kan ge lungsjukdomar ex vis cancer. Användningen förbjöds 1976. Asbest och asbesthaltiga material har använts för brandskydd och isolering, men även som vägg- eller takbeklädnader. Asbest kan även finnas i kakelfix eller fönsterkitt och andra fogmassor. Det förekommer även som fyllnadsmedel i vissa färger och plaster. Arbetarskyddsstyrelsen har gett ut föreskrifter om hur asbesthaltiga material skall hanteras.

Bly finns som tätning i skarvarna på gamla gjutjärnsavloppsrör, och som inkapsling av gamla el- och teleledningar.

Kadmium har i första hand använts som stabilisator i plastmaterial under 1960- och 1970- talen.

Kvicksilver skall hindras från att komma ut i miljön, eftersom den där bioackumuleras i näringskedjan och med tiden riskerar att göra vår mat oätlig. Kvicksilver kan finnas i äldre elektrisk utrustning, liksom i varmvattenberedare, lysrör och termometrar.

PCB är ett naturfrämmande miljögift som bioackumuleras och är extremt svårnedbrytbart. Det är giftigt och försämrar fortplantningsförmågan hos fisk och däggdjur. Användningen förbjöds 1972, men PCB finns i fogmassor samt i plaster, lacker och färger från 1950 och 60-talen.

PVC är en svårnedbrytbar organisk förening som innehåller både tungmetaller och ftalater. Vid förbrännig bildas dioxiner. PVC-plaster bör i möjligaste mån undvikas. PVC-plast kan förekomma i många olika sammanhang i byggnader, men den vanligaste användningen är som avloppsrör, som vattentäta plastmattor, i färger och som isolering av elkablar.

PBB är ett av flera s. k. bromerade flamskyddsmedel som använts flitigt de senaste decennierna. De är svårnedbrytbara kemiska substanser som misstänks ha effekter på fortplantningsförmågan, även om inte forskningen helt kunnat säkerställa detta. Bromerade flamskyddsmedel finns i exempelvis plaster och textilier.