Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Mullbänksgrund av natursten i Byske kyrkstad där vissa stenar ramlat ur grunden och lämnat hål där vatten kan rinna in. Foto: Skellefteå museum.

Sättningar i marken är en relativt vanlig orsak till skador på grunden. Om rörelserna har uppstått mellan de bärande knutstenarna är skadan av mindre allvarlig art, eftersom de inte äventyrar husets bärighet, utan mera får ses som ett estetiskt problem. Det kan dock innebära att regnvatten lättare tar sig in under huset, vilket inte är bra. Reparationer kan utföras genom att håligheter tätas med något material som till utseendet stämmer överens med den övriga stenfoten. Om bruk används bör det vara ett svagt kalkbruk, som är mera tolerant mot rörelser än ett hårdare bruk som lätt spricker och lossnar.

Sockel som täckts av betong och skadats av sättningar på en gammal gård i Kåge, Skellefteå. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

Om det är knutstenarna som sjunkit bör man först förvissa sig om det är en pågående process, eller om det är en gammal sättning som har avstannat. Om sättningen har avstannat bör man ta sig en funderare på om inte man kan leva med den skevhet som sättningen fört med sig. Gamla timmerhus var inte alltid byggda i helt räta vinklar, och ett visst mått av rörelser i såväl stomme som grund måste man kunna acceptera. Om sättningen är för stor för att accepteras kan en enkel lösning vara att hissa upp den nedsjunkna knuten med hjälp av en domkraft och palla under stommen mot stenfoten.

Om sättningarna är en pågående process är problemet mera komplicerat. Orsakerna till detta kan vara många. Det kan helt enkelt handla om mark med dålig bärighet. Det kan handla om underminering av ytvatten från taket eller något dike. Det kan handla om tjälskjutning och det kan i vissa fall handla om förändringar av grundvattennivån. För att rätt åtgärd skall kunna sättas in måste man förvissa sig om vad som är orsaken till skadan. Det är lämpligt att tillkalla en sakkunnig för att göra erforderliga undersökningar och bedömningar. Det finns inga verksamma standardlösningar, utan varje sättningsskada måste hanteras förutsättningslöst och dess åtgärder sökas separata. Dålig mark kan åtgärdas genom grundförstärkning av olika slag, t. ex. undergjutning eller pålning. Om ytvatten är orsaken bör det avledas från huset – en åtgärd som alltid kan rekommenderas, oavsett skador. Tjälskjutning kan ofta åtgärdas med markisolering, medan grundvattenförändringar är svårare att hantera. Sådana sättningar uppstår normalt bara på byggnader som grundlagts på rustbädd.