Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Innan man bestämmer sig för var man skall bygga måste man göra en grundundersökning. Detta måste man göra för att få veta vilka jordarter och vattenförhållanden man har att göra med, om det är lämpligt att bygga på platsen och isåfall hur. På så vis ska man kunna undvika problem med skredrisk, hög radonhalt, högt grundvatten, sättningsproblem m m. Hus bör placeras så att deras grundläggningsförhållanden blir så likartade som möjligt under hela byggnaden. Det är olämpligt att schakta och i synnerhet spränga under endast en del av byggnaden. Husen bör istället lämpligen placeras ovanpå marken. På så vis blir påverkan på marken, på naturen och på kulturlandskapet så litet som möjligt.

Jordarterna

På moränområden kan all slags bebyggelse grundläggas på ett säkert sätt till måttlig kostnad. Om det handlar om en storblockig morän, blir dock kostnaderna för ledningar och andra arbeten i marken mera kostsamma. Annars är områden med fast lagrad sand eller mo med underlag av morän den värdefullaste byggnadsmarken. Här är marken lättarbetad och självdränerande. Områden med lera bör undvikas. På sådana områden ställs större krav på grundläggningen vilket leder till högre kostnader. Där saknas också naturliga förutsättningar för dagvattendränering och avloppsinfiltration. Lermarker är dessutom ofta de marker vi vill ska användas och hållas öppna för jordbruk.

Vattnet

Vatten är den största orsaken till skador på byggnader. Det kan handla om läckande tak, om invändiga skador från läckande ledningar, om trasiga stuprör, men även av vatten på eller i marken. Placeringen av huset är av stor betydelse för möjligheten att bemästra dagvattnet. Man måste se till att vattnet kan rinna undan från husets fasader. Detta ordnas lämpligtvis genom att marken, åtminstone de närmsta två meterna ges en lutning från huset. Det är viktigt dels för att bli av med vattnet från stuprören, men även för att undvika att vårarnas smältvatten skall rinna in under huset. Ligger huset i en sluttning ordnas detta med ett avskärande dike eller en liten dikesanvisning som avleder det vatten som kan komma rinnande. Avled det gärna till mark som odlas, eller till någon träddunge där växtligheten kan ta hand om och använda vattnet för sin tillväxt. Tänk också på att hårdgjorda ytor belagda med plattor eller asfalt ställer större krav på vattenavledning än ytor av gräs eller grus, som åtminstone till viss del kan släppa igenom och ta hand om ytvatten.