Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

En gammal trädgård som stått övergiven i många år bör dokumenteras så att äldre spår kan tas tillvara och utvecklas. Foto: Skellefteå museum.

När en trädgård ska restaureras eller återskapas kan det vara lättare att ta ställning till de frågetecken som kommer att uppstå genom att först skaffa sig kunskap om trädgårdens historia. Detta kan innebära att den slutgiltiga trädgården blir en blandning av olika tidsperioder. Se inte detta som något negativt! Trädgårdens årsringar måste få leva sida vid sida.

Innan det praktiska arbetet sätts igång är det också bra att upprätta en skiss över trädgården. En gammal trädgård som stått övergiven i många år bör dokumenteras så att äldre spår kan tas tillvara och utvecklas. På skissen markeras vad som återfunnits, till exempel rabatter, gångar, odlingsland, bersåer med mera. Kan en tidigare planlösning skönjas kan helheten bibehållas genom att fortsätta i samma stil.

Om alla spår efter en äldre trädgård är borta kan en traditionell trädgård återskapas. En sådan gång är det lämpligt att anlägga en trädgård som representerar en enda tidsperiod då modet har förändrats med tiden och påverkat trädgårdens form och innehåll liksom användning. Målet bör vara en tydlig historisk utgångspunkt med karaktärsväxter från tiden. Fundera också över var trädgården är belägen – på landet eller i staden, på en bondgård eller i en högreståndsmiljö. Även det är avgörande för utseendet.