Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Varje bostadstomt vare sig den är bebyggd eller obebyggd har en historia. Den obebyggda tomten är präglad av den naturligt anpassade vegetation som växt fram på platsen, eller av det näringsfång som bedrivits. Den bebyggda tomten har fått sin utformning i ett samspel med bebyggelsen. Beroende av bebyggelsens ålder, typ och belägenhet kan tomten och växtligheten ha mycket olika utformning. Tänk på att byggnaden och dess omgivning hör ihop, försök inte göra villaträdgårdar av lantgårdstomter och försök inte göra bondgårdar av villatomter. Detta synsätt bör gälla såväl planteringar som inhägnader.

Den jungfruliga bosättningen

Utgå alltid från de förutsättningar platsen erbjuder. Spara den naturliga vegetationen i så stor utsträckning som möjligt. På så vis bevarar du den biologiska mångfalden, du bevarar en del av platsens historia och du vet att du har en klimatanpassad växtlighet. Träd har många goda egenskaper. Rätt placerade kan de ge välbehövlig skugga och vindskydd. Deras rötter hindrar jorderosion och pumpar upp vatten och näringsämnen från jorden. De renar luften och producerar syre. Ett träd producerar ungefär lika mycket syre som en människa behöver. Träd kan också vara mycket vackra, förutom att de ger livsrum åt fåglar och andra djur. Ett gammalt gårdsträd eller ”vårdträd” ger karaktär åt gården och en förankring bakåt i tiden.

Buskar och häckar kan planteras för att förbättra mikroklimatet, men använd då i första hand arter som tidigare har varit planterade i trakten.

Den anlagda gräsmattan är en relativt sen företeelse. Den gjorde sitt intåg i tätorternas villaträdgårdar där växtligheten med tiden blev alltmera av monokultur. I lantliga miljöer har denna typ av gräsmatta inte någon förankring. Här har ängsblommorna tillåtits blanda sig med de olika grästyperna. Här har artrikedomen och mångfalden bättre bevarats. Även vid nybyggande i lantliga miljöer bör man eftersträva denna artrika flora på bostadstomterna, och försöka undvika stora fält av välplanerade, välansade och välklippta grönytor bexäxta av en enda typ av gräs.

Den uppväxta bostadstomten

Den bebyggda tomten har i allmänhet en vegetation som vuxit fram i ett samspel med bebyggelsen. Tänk på att det ofta finns anledning till att ett träd, en plantering, ett buskage står just där det står. Förändra inte en uppväxt trädgårdstomt för snabbt, utan låt det ske efterhand och med stor eftertanke.

Trädgårdar har liksom byggnader följt olika tiders ideal. Låt trädgården även fortsättningsvis samspela med bebyggelsen till en helhet. Vid den traditionella bebyggelsen planterades i första hand nyttoväxter som rotsaker och kryddväxter. Relativt tidigt började också fruktträd och bärbuskar uppträda på större gårdar. Under nittonhundratalet har idealen för villaträdgårdar växlat i allt snabbare takt. Försök följa det mönster som en gång var planerat för planteringarna. Råd och hjälp kring detta kan man få hos hushållningssällskapen.