Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

När det gäller fuktrelaterade skador kan krypgrunder vara mycket känsliga. Foto: Krister Hägglund, Skellefteå museum.

Krypgrunder har varit vanliga i Västerbotten och har i allmänhet fungerat väl och inte varit orsak till några större problem. Trots detta måste det påpekas att när det gäller fuktrelaterade skador kan de vara mycket känsliga. Rent teoretiskt är fuktigheten i en krypgrund under en stor del av året så hög att det finns förutsättning för tillväxt av mögelsvampar. Detta ställer stora krav på marken som i någon mån bör vara naturligt dränerande och anordnad så att ytvatten avleds från huset. Men redan den ånga som tränger upp ur marken och den fuktighet som varm uteluft transporterar in under huset kan vara tillräcklig för att orsaka skador. En traditionell krypgrund kräver ventilering men överdrivet stor ventilering kan medföra ökad fuktbelastning och därmed fuktskador. Ofta före-

kommer byggrester, med mera på marken under huset. Dessa material blir särskilt utsatta för mikrobiell tillväxt vid hög fuktighet och utgör därför en hög risk. Allt organiskt material på marken bör om möjligt rensas bort. En fuktskada i krypgrundsutrymmet upptäcks ofta genom att lukt känns inne i huset. Det är då klokt att rådfråga en sakkunnig om lämpliga åtgärder. Om det är möjligt bör utrymmet under huset göras tillgängligt för årliga kontroller så att skador kan upptäckas och åtgärdas tidigt.