Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Inskription av datum i taknock på timmerstomme.

Utformningen av knutar och andra detaljer i timmerstommen, såsom spåren efter timmermannens yxa, kan vara till hjälp för att göra en grov datering av en byggnad. Placering av murstocken och takkonstruktion är andra detaljer som kan ge en fingervisning om husets ålder. Ibland kan det också finnas årtal inristade i stommen, till exempel i taknocken. Med hjälp av årsringarna i timret kan åldern på stockarna och hela träkonstruktionen bestämmas mer exakt. Metoden kallas för dendrokronologi (dendron = träd, kronos = tid, grekiska).

Varje sommar bildar trädet en ny årsring. En varm sommar blir årsringen bred, en kall sommar blir årsringen smal. Över stora områden, till exempel Norrlands inland, finns samma mönster av breda och smala årsringar i alla träd som vuxit samtidigt. Ett ungt och ett gammalt träd (av samma trädslag) som delvis vuxit samtidigt har samma årsringsmönster från den gemensamma växtperioden. Genom att utnyttja årsringsmönster kan långa kontinuerliga årsringsserier konstrueras som visar hur trädens

tillväxt har varierat under årens lopp. Med hjälp av successivt äldre överlappande träd kan årsringsserien förlängas tillbaka i tiden. Eftersom året då den yttersta årsringen bildades är känt kan tillväxtår också räknas fram på övriga årsringar.

Årsringsbredden på många prov mäts och ritas upp i diagram. En medelkurva för dessa visar ett mönster av breda och smala årsringar som är unikt för området som träden representerar. Detta kallas för en baskurva eller baskronologi. Det finns många lokala kronologier och med hjälp av dem har baskurvor för större områden framställts. Baskurvor har även framställts för olika landsdelar och träslag.

För att göra en dendrokronologisk datering måste flera prov tas. Gam-malt timmer kan ha återanvänts eller stockar lagats eller bytts ut. Har huset byggts i etapper måste varje byggfas dateras separat. Provtagning sker genom att borrprov tas från timret. Det viktiga är att få med alla årsringar vilket är lätt i rundtimmer där alla årsringar är bevarade. I bilade väggstockar finns oftast en liten bit med innerbark kvar i hörnen. Det är den yttersta årsringen som formades under det sista året trädet växte.