Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Resterna av en gammal rabattrundel med flaggstång i mitten vid Strömsholms herrgård, Bureå. Foto: Skellefteå museum.

En gammal radhusträdgård från 1920-talets slut i Boliden. Foto: Skellefteå museum.

På följande sidor kan du läsa mer om exempel på olika typer av trädgårdsmiljöer; den gamla kryddgården från 1800-talet, högreståndsträdgården vid sekelskiftet 1900, lantträdgården på 1920-talet och egnahemsträdgården på 1930-talet. Trädgårdsbeskrivningarna är generella och baseras på inventeringar av äldre miljöer samt studier av gamla fotografier, litteratur och arkivmaterial såsom ritningar och frökataloger. Exemplen representerar de ideal och den situation som rådde på den västerbottniska landsbygden vid de olika tiderna men informationen går också applicera på trädgårdar i stadsmiljö från samma tidsperioder. Exemplen är tänkta som vägledning, för dig som vill återskapa en traditionell trädgård där sådan helt saknas men också för dig som vill restaurera och bygga vidare på rester eller spår efter en äldre trädgård. I exemplen ges råd och anvisningar för hur och var du kan anlägga olika rabatter och köksland och vad som växte i dessa.